You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Regulamentul oficial al campaniei Surprize de August

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE “Surpize de August”  09 august - 31 august 2021

 

       1.       ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei promotionale “Surprize de August” (denumita in continuare “Campania”) este S.C. SERENA EXIM S.R.L., persoana juridica, cu sediul in Adunatii Copaceni, intrarea Nesli, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/2356/1998 , Cod Unic de Inregistrare RO10318878, cont RO29UGBI0000142004816 RON deschis la Garanti Bank, reprezentat prin domnul Ustun Sedat in calitate de Administrator, denumita in continuare Organizator. Campania promotionala se va derula conform prevederilor prezentului Regulament (denumit in continuare “Regulament”), care este obligatoriu pentru toti participantii. S.C. SERENA EXIM S.R.L. isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa prezentul Regulament, pe parcursul derularii Campaniei, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost realizate si informatia initiala.

       2.       DURATA SI LOCUL DESFASURARII CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promotionala se va desfasura in perioada 09.08-31.08 2021, pana la ora 23.59. Campania este organizata si se va derula pe intreg teritoriul Romaniei, pe website-ul www.serenalenjerie.ro.

       3.       DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania promotionala este deschisa tuturor utilizatorilor (clienti finali) persoane fizice sau juridice, cu varsta peste 18 ani implinita pana la data de 31 august 2021, cu domiciliul stabil in Romania. Participarea la aceasta Campanie are valoarea de acceptare neechivoca, expresa si integrala, liber consimtita si fara constrageri a tuturor prevederilor prezentului Regulament. Toate drepturile sunt rezervate. Promotia este supusa unor termeni si conditii. La prezenta Campanie NU au dreptul sa participe angajatii Organizatorului, precum si rudele de gradul I (copii, parinti si sot/sotie) ai acestora.

       4.       PRODUSE PARTICIPANTE

In aceasta campanie promotionala sunt eligibile sa faca parte produsele semnalate cu semnul campaniei din site-ul www.serenalenjerie.ro ,  achizitionate in perioada si conditiile promotiei de fata.

       5.       MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Pentru a participa la aceasta Campanie, participantii trebuie sa achizitioneze in perioda 09.08.2021-31.08.2021 produsele mentionate la capitolul 4 al prezentului Regulament, de pe website-ul www.serenalenjerie.ro . 

       6.       RESPONSABILITATE

Prin transmiterea datelor personale, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament. Organizatorul nu este responsabil pentru inregistrarea  defectoasa sau pentru neindeplinirea integrala de catre cumparator a conditiilor de participare la promotie.

 

       7.       PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE ALE PARTICIPANTILOR PERSOANE FIZICE

Organizatorul se angajeaza sa indeplineasca toate conditiile stabilite de lege, aplicabile prezentei Campanii, pentru protectia drepturilor participantilor persoane fizice. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date(art.13), dreptul la interventie asupra datelor(art. 14), dreptul la opozitie(art.15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale(art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18). Totodata, incepand cu data de 25.05.2018 a intrat in vigoare si Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatiei a acestor date si abrogarea Dirctiei 95/46/CE.

       8.       LITIGII

In cazul unor potentiale conflicte aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. In cazul in care nu este posibila rezolvarea pe cale amiabila, partile implicate vor inainta conflictele spre solutionare instantelor competente romane.

       9.       INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Organizatorul isi rezerva dreptul de a pune capat Campaniei, dar nu inainte de a informa publicul, in cazul in care, din motive obiective si independente de vointa si controlul Organizatorului, continuarea Campaniei promotionale nu ar mai fi posibila.

       10.   REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Regulamentul campaniei este disponibil in mod gratuit pe site-ul www.serenalenjerie.ro incepand cu data de 09 august 2021. Prin participarea la aceasta Campanie promotionala participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile acestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe site-ul www.serenalenjerie.ro